Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Sweden

Sweden, Halland County - se/48

Railway

Closing Date: 05.03.2023 (Tender Closed)


Open invitation to tender, deadline 05/03/2023, for a ‘’resource consultant’’ regarding support in land management issues for the Varbergs tunnel (3.1 km) project, Varberg - Hamra section on the West Coast Line. For tender documents please click here, where tenders must be sent. The value of the contract is EUR 381,696.92 (SEK4.26 million), excluding VAT. Duration of the contract from 01/06/2023 to 31/12/2025. Contact Trafikverket Myndighet,  attn Ulf Olsson, Borlange, tel +46 101232865, email  ulf.e.olsson@trafikverket.se. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=079686-2023. Ref.n. KOM-412066. 07/23. 

 

Sverige-Borlänge: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster


2023/S 027-079686

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulf Olsson
E-post: ulf.e.olsson@trafikverket.se
Telefon: +46 101232865
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=10129
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=10129
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:


Resurskonsult Beställarstöd i markledningsfrågor för Projekt Varbergstunneln


Referensnummer: KOM-412066
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:


Resurskonsult Beställarstöd i markledningsfrågor för Projekt Varbergstunneln


II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 260 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
71312000 Byggnadsteknisk rådgivning
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:


Sverige


II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:


Resurskonsult Beställarstöd i markledningsfrågor för Projekt Varbergstunneln


II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 260 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:


6+6+6 månader


II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:


Tidsförlängning


II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/07/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/03/2023
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/02/2023Permalink