Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Belgium

Belgium, Flemish - be/38

Motorway

Closing Date: 08.05.2023 (Tender Closed)


Open invitation to tender, deadline 08/05/2023, for the refurbishment of the Beveren tunnel on R2. Click here for tender documents and here where tenders have to be sent. Duration of the contract will be 12 months. Contact Mobiliteit en Openbare Werken, Ghent, email  aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=173312-2023, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=151903-2023, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=136940-2023, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=062181-2023 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=375062-2022 Ref. n. AWV O-Vl-WOV/INV/BEV/1/U1-F02_3. 12/23.   

 

België-Gent: Aanleggen van snelweg


2023/S 060-173312

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 022-062181)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70
Plaats: Gent
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Land: België
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wegenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470666

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:


Renovatie Beverentunnel


Referentienummer: AWV O-Vl-WOV/INV/BEV/1/U1-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110 Aanleggen van snelweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:


Renovatie Beverentunnel De opdracht bestaat uit een vast en voorwaardelijk gedeelte:


Vast gedeelte:


• Opmaak van het UO-ontwerp voor de gehele werkzaamheden;


• Coördineren en uitvoeren van de minder hinder werkzaamheden op de omleidingsroute Ploegweg/Steenlandlaan;


• Levering en plaatsing en exploitatie WZI (tijdelijke locatie zuidzijde en noordzijde);


• Tunnelrenovatie koker Gent -> NL;


• Plaatsing first flush kelder;


• Tunnelrenovatie middentunnelkoker.


Voorwaardelijk gedeelte:


• Tunnelrenovatie koker NL-> Gent;


• Levering en plaatsing CADO’s;


• Tunnelrenovatie dienstgebouwen;


• Levering en plaatsing PV-installatie;


• Onderhoudswerkzaamheden tijdens de waarborgperiode.


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 022-062181

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/04/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/04/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:


IN RB2 worden een aantal zaken verduidelijkt en aangevuld waar nodig. Het volledig overzicht vindt u in document RB2Permalink