Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Belgium

Belgium, Brussels - be/13

Metro

Closing Date: 19.01.2023 (Tender Closed)


Negotiated procedure with prior call for competition, deadline 19/01/2023, for the construction of the new depot at Haren, part of the North extension of the Brussels metro line 3. Click here for tender documents and here where tenders must be sent. Value of the contract will be EUR101 million, excluding VAT. Duration of the contract is 96 months. Contact Beliris, Brussels, tel +32 22774665, email aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be. Visit  http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=605002-2022, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=560706-2022, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=401430-2022 and  

http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=278070-2022. Ref.n. Beliris-1.26.1.45.-F05_0. 47/22. 

België-Brussel: Bouwen van magazijnen


2022/S 210-605002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 140-401430)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_16607
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 22774665
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453022

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:


1.26.1.45. Uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnetwerk naar het Noorden van Brussel : Bouw van een nieuwe stelplaats voor de metro in Haren - Opdracht - Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Referentienummer: Beliris-1.26.1.45.-F05_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213221 Bouwen van magazijnen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:


Naast de bouw van een structuur van 170 m onder het spoorwegnet van het Noordstation, waarvoor


een afzonderlijk contract is gesloten, omvat de uitvoering van het programma Metro Noord ook de bouw van een 4,5 km lange


tunnel, 7 nieuwe stations uitgevoerd in open opgravingen en een nieuw stelplaats op de site van Haren.


De stelplaats in Haren is één van de twee nieuwe metrostelplaatsen die gebouwd worden ter aanvulling van het bestaande


netwerk.


Het betreft de bouw van een sleutel-op-de-deur stelplaats, het is te zeggen een volledig afgewerkte eenheid (civiel-technisch,


ruwbouw, speciale technieken, afwerking, buiteninrichting). Bij de voorlopige oplevering moet de stelplaats klaar zijn voor


exploitatie.


Meer bepaald betreft het een opslagplaats en onderhoudswerkplaats voor automatische metro's, bestaande uit de volgende


elementen om aan de behoeften van de MIVB's Business Unit Metro (BUM) te beantwoorden:


- een administratief gebouw: atrium en lokalen/kantoren voor het personeel, technische lokalen, circulatieruimtes en levering


van materialen;


- een werkplaats: laad- en losruimte, containerruimte en opslag voor clarcks, sporen met werkputten, ontvettings – en


ontstoffingsspoor met toegang tot het dak van de metro’s, hefstand, opstal- en oplsagsporen en een automatische metrowasstraat;


- een infrastructuur-werkplaats: opslag- en laadruimte voor werktreinen;


- een infrastructuurkantoor: werkplaats en personeelsruimten.


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 140-401430

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/01/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:


De inschrijvers dienen kennis te nemen van rechtzettingsbericht nr. 2 en zijn bijlagen (zie document ‘ERRATUM 2 – Rechtzettingsbericht nr. 2 - Avis rectificatif n° 2.pdf’). Deze zijn beschikbaar via https://enot.publicprocurement.bePermalink